Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.BRYKSY.PL (dalej: „Regulamin”)

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                                                                                                                              

1)    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu internetowego www.bryksy.pl (dalej: „Serwis”), za pośrednictwem którego Bryksy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000114991, NIP:   9451719956 (dalej: „Bryksy”) przekazuje osobom korzystającym z Serwisu (dalej: „Użytkownikom”) informacje na temat przeprowadzanych i planowanych inwestycji, dostępnych mieszkań i inwestycji na sprzedaż oraz orientacyjnych cen i warunków zakupu oferowanych przez Bryksy produktów. Niniejszy regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników.

2)    Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz Bryksy. Bryksy jest administratorem i właścicielem Serwisu.                                                                                                                                                                                                  

 

2.  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU                                                                         

1) Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w przestrzeni Serwisu jest Bryksy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności oraz polityce plików cookies.

2) Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych funkcji jest uzależnione od zaakceptowania treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z Serwisu. Korzystanie z  Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w przestrzeni  Serwisu. Wszelkie przekazywane przez Użytkownika dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, świadomie i w sposób jednoznaczny, w ten sposób by Użytkownik nie miał wątpliwości co do tego czy Bryksy uzyskała dostęp do jego danych osobowych na każdym etapie korzystania z Serwisu.

3) Wszelkie informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm., dalej: „KC”), mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Bryksy, w szczególności roszczeń o zawarcie przedwstępnej umowy, najmu, dzierżawy sprzedaży nieruchomości, umowy, najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości bądź umowy świadczenia usług. 

4) W celu sprawdzenia dostępności konkretnej nieruchomości, uzyskania informacji na temat aktualnie obowiązujących cen, a także w celu zawarcia umowy, najmu, dzierżawy,  sprzedaży nieruchomości opisanych w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do skontaktowania się z Biurem Sprzedaży (telefonicznie, pod numerem telefonu widniejącym na stronie Serwisu bądź osobiście, w siedzibie Biura Sprzedaży).

5) Ceny zamieszczone w Serwisie są jedynie cenami orientacyjnymi i nie są wiążące. Zostały umieszczone w Serwisie w celu udzielenia Użytkownikowi ogólnej informacji na temat przedziałów cenowych, w jakich oferowane są nieruchomości przez Bryksy. Wskazane w Serwisie ceny mogą więc ulec zmianie, nie należy ich traktować jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. KC. Ostateczne ceny Bryksy udostępnia najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową, w miejscu do tego wyznaczonym, w sposób wskazany w pkt. 4) powyżej.

6) Bryksy informuje, iż zdjęcia oraz materiały video prezentujące nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy i mogą odbiegać od ich faktycznego wyglądu, w szczególności w zakresie w jakim chodzi o proporcje i kolorystykę prezentowanych materiałów. 

7) Bryksy ma prawo wprowadzania zmian w Serwisie, w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym Użytkowników oraz osób trzecich. W szczególności Bryksy może usunąć pewne funkcje Serwisu, zmienić wskazane ceny oraz inne elementy dotyczące prezentowanych nieruchomości, jak również zaktualizować oraz wprowadzić nowe oferty, najmu, dzierżawy,  sprzedaży nieruchomości. Zmiany w Serwisie w zakresie opublikowanych cen jak też zdjęć i wizualizacji służą jako orientacyjna informacja (patrz pkt. 5) i 6) powyżej) od daty ich opublikowania w Serwisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1)    Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, wizualizacji, oprogramowania i innych materiałów zawartych w Serwisie stanowią własność Bryksy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie, udzielonym przez podmiot, któremu ww. prawa przysługują. Zawartość Serwisu nie narusza praw osób trzecich.

2)    Części składowe Serwisu, w szczególności grafika, rozwiązania techniczne, tekst, język informatyczny kreujący Serwis (kod HTML, XHTML, JavaScript, arkusze CSS, linki multimedialne), podlegają ochronie prawnej na rzecz Bryksy i innych uprawnionych podmiotów.

3)    Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana, kopiowana, przetwarzana ani modyfikowana bez uprzedniej, wyraźnej zgody Bryksy, w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika. 

4)    Jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części treści niniejszego Regulaminu bez zgody Bryksy stanowi naruszenie praw autorskich.                                                                                                                                                                                              

 

4.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BRYKSY

 

1)    Bryksy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak działania całości lub poszczególnych części Serwisu ze względów technicznych. Bryksy nie gwarantuje również nieprzerwanej dostępności Serwisu i jego bezawaryjnego funkcjonowania. 

2)    Bryksy podejmie starania w celu zapewnienia stałego dostępu Użytkownikom do Serwisu, jednakże nie odpowiada za okresowe przerwy w jego funkcjonowaniu, w szczególności zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Bryksy. Jakiekolwiek utrudnienia w dostępie do Serwisu nie mogą być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Bryksy.

3)    Bryksy zastrzega, że w trakcie korzystania z Serwisu może zapisywać:
a)    nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, 
b)    adres IP Użytkownika,
c)    stronę internetową, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz strony internetowe wywołane podczas obecności Użytkownika w Serwisie,
d)    datę i czas trwania odwiedzin Użytkownika w Serwisie. 

4)    Informacje, określone w punkcie 3) powyżej są wykorzystywane tylko i wyłączenie do celów administrowania Serwisem. Na podstawie powyższych danych mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w modyfikacji i modernizacji Serwisu oraz jego ulepszania w celu nakierowania jego treści na określone grupy użytkowników. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech pozwalających na identyfikację Użytkowników odwiedzających Serwis. Więcej informacji na temat zbieranych o Użytkownikach Serwisu danych oraz sposobie i czasie ich przechowywania i wykorzystywania znajduje się w polityce plików cookies, dostępnej w Serwisie.

5)    Strony Serwisu mogą zawierać linki odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich. W odniesieniu do powyższych stron internetowych nie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.

6)    Bryksy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację, jak również niezrozumienie przez Użytkownika treści zawartych w Serwisie (w tym zawartych informacji handlowych dot. nieruchomości) oraz za szkody wynikające z korzystania z informacji publikowanych w Serwisie, w szczególności za nieprawidłowe traktowanie informacji w nim zamieszczanych, niezgodne z założeniami zawartymi w pkt 2 ppkt 5) i 6) Regulaminu. Na żądanie Użytkownika, Bryksy wyjaśnia znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                               

 

1)     Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2019.                                                                                                                                                                                               

2)    Zamieszczony Regulamin oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego. 

3)    Bryksy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkowników Serwisu obowiązują aktualne warunki dostępne na stronie Serwisu.

4)    Bryksy zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, opisanych w Serwisie oraz możliwość zablokowania konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego przede wszystkim naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

5)    Wszelkie zapytania związane z niniejszym Regulaminem, zasadami korzystania z Serwisu lub warunkami sprzedaży Bryksy należy kierować na adres e-mail: biuro@bryksy.pl bądź na adres pocztowy: Bryksy sp. z o.o., ul. Lipska 8, 30-721 Kraków.

label

Firma Bryksy została wyróżniona Specjalną Nagrodą Złotego Sokoła 2022. Nagrodę Złotego Sokoła otrzymujemy nieprzerwanie od 2016 roku.

Zobacz więcej
Nagroda Specjalna Złotego Sokoła 2022
ukryj